Obchodne podmienky_1920x252.jpg

ÚVOD ZÁKLADNÉ POJMY

Predávajúci – poskytovateľ tovaru Milan,s.r.o., sídlo: Bagarova 24, 841 01 Bratislava, IČO: 35689501, ktorý ponúka tovar, uvedený na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com.

Kupujúci – objednávateľ tovaru je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar alebo služby na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com

Objednávka – kúpna zmluva uzatvorená na diaľku, mimo predajne Kvety Royal, Janka Alexyho 13, 841 01 Bratislava – kúpna zmluva uzatvorená na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com

Tovar – produkt, vec, výrobok alebo služba objednaná prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.kvetyroyal.com

Tovar podliehajúci rýchlej skaze – tovar podliehajúci rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, t.j. rezané kvety, kytice z rezaných kvetov, aranžmány z rezaných kvetov, vence z rezaných kvetov, ikebany z rezaných kvetov, žardiniéry z rezaných kvetov, kvety v boxe a črepníkové rastliny.

Darčekový predmet – drobné plyšové hračky, ozdoby na špajle, darčekové nalepovačky, kartičky, korálky, mašle, stuhy, vína, bonboniery, krekry, keksy, tyčinky, čokolady, cukríky, lízatka, iné malé cukrovinky alebo iný drobný darčekový a konzumný tovar.

Uhradenie tovaru/služby – deň pripísania finančných prostriedkov v plnej výške za tovar/službu v prospech účtu predávajúceho, vedený v Tatrabanke, č. účtu: SK16 1100 0000 0029 4200 7985.

Zrealizovaná objednávka – uskutočnená objednávka sa považuje za zrealizovanú dňom uhradenia tovaru/služby, t.j. dňom pripísania finančných prostriedkov v plnej výške v prospech účtu predávajúceho, uvedeného v predchádzajúcom odseku.

Preukázateľné prevzatie tovaru – deň, kedy kupujúci/objednávateľ tovaru potvrdil písomne svojim podpisom a dátumom na preberacom protokole alebo dodacom liste, že tovar mu bol doručený.

Začatie reklamačného konania – deň, kedy bola písomná reklamácia za tovar preukázateľne doručená na e-mailovú adresu alebo na adresu sídla predajcu.

Skončenie reklamačného konania – deň, kedy predávajúci preukázateľne odoslal vybavenú reklamáciu kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke alebo na adresu, ktorú predávajúci určil ako adresu dodania tovaru alebo korešpondenčnú adresu.

Záručná doba – doba, počas ktorej predávajúci garantuje kupujúcemu spôsobilosť tovaru na jeho riadne používanie na účely, na ktoré je tento tovar vyrobený a určený. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru/veci kupujúcim/objednávateľom.

 

1. OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné a reklamačné podmienky, v znení platnom v deň uzatvorenia objednávky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z objednávkyuzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Milan, s.r.o so sídlom Bagarova 24, 841 01 Bratislava, IČO: 35689501, DIČ: 2020922970, IČ DPH: SK2020922970, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka č. 10915/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Obchodné podmienky musia byť v rámci potvrdenia objednávky na stránke elektronického obchodu odsúhlasené kupujúcim.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO:

Milan, s.r.o., so sídlom Bagarova 24, 841 01 Bratislava
IČO: 35689501 zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka č. 10915/B
DIČ:  2020922970
IČ DPH: SK2020922970
Telefón: 00421907758327
Email: 
info@kvetyroyal.com

Predajňa Kvety Royal, Janka Alexyho 13, 841 01 Bratislava

Telefón: 00421907758327

2.POPIS PONÚKANÉHO TOVARU A SLUŽBY

Predávajúci ponúka na svojej internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com nasledovný tovar: rezané, umelé a sušené kvety a kytice, rezané, umelé a sušené kvety v boxe, aranžmány, vence, ikebany a žardinéry z rezaných, umelých a sušených kvetov, darčekový, doplnkový a reklamný tovar a službu donášky tovaru priamo ku kupujúcemu.

3.CENY A MENA

Ceny a mena, v ktorej bude transakcia na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com realizovaná je viditeľne uvedená pri každom tovare a službe. Ceny a mena sú uvedené v eurách (skratka EUR alebo €).

4. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽBY

4.1 Kupujúci si tovar objednáva na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com, každý deň.

4.2 Objednávky zrealizované v nedeľu a v dni štátneho sviatku budú vybavené nasledujúci pracovný deň. Na základe telefonického kontaktu predajcu a kupujúceho môže byť dohodnutý iný termín dodania tovaru.

4.3 Pri vyplňovaní objednávky postupuje kupujúci nasledovným spôsobom:

a) na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com klikne kupujúci na môj košík následne na ikonu pokladňa,

b) ďalej si kupujúci vyberie z ponuky registrácie a zadá povinné prihlasovacie údaje alebo si vyberie voľbu rýchlej objednávky,

b) pravdivo, správne a presne vyplní údaje o adrese doručenia tovaru spolu s uvedením správneho mena a priezviska kupujúceho, prípadne mena a priezviska osoby, ktorej má byť tovar doručený,

c) pravdivo, správne a presne vyplní svoje kontaktné údaje, najmä e-mailovú adresu a telefónne číslo,

d) vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,

e) vyberie si spôsob platby a zrealizuje elektronickú platbu za vybraný objednaný tovar a/alebo za službu,

f) alebo zadá presný termín a čas osobného odberu tovaru v predajni Kvety Royal, na ulici Janka Alexyho 13, 841 01 Bratislava (ďalej len "predajňa Kvety Royal),

g) potvrdí objednávku.

4.4 Kupujúcemu bude doručený potvrdzujúci e-mail o prijatí elektronickej objednávky, v ktorom sa zobrazia detaily objednávky.

4.5 Po zrealizovaní elektronickej úhrady na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com alebo po zrealizovaní úhrady pokladničného dokladu v plnej výške v hotovosti v pokladni alebo prostredníctvom Pos Terminála v predajni Kvety Royal, bude následne kupujúcemu objednaný tovar odovzdaný na adresu, ktorá bola uvedená v elektronickej objednávke, alebo bude kupujúcemu osobne odovzdaný tovar v predajni Kvety Royal.

4.6 Pri vyplňovaní registračného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com, postupuje kupujúci nasledovným spôsobom:

a) klikne v úvode stránky na ikonu Môj účet,

b) správne, presne a pravdivo uvedie svoju e-mailovú adresu,

c) správne, presne a pravdivo  vyplní svoje meno a priezvisko,

d) zadá svoje prihlasovacie heslo,

e) prípadne sa môže nahlásiť aj k odberu noviniek.

4.6.1 Kupujúci je povinný vyplniť všetky povinné údaje uvedené v registračnom formulári. V prípade nevyplnenia všetkých povinných údajov, nebude kupujúci na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com zaregistrovaný.

4.6.2 Nikdy nedávajte prihlasovacie údaje ďalším osobám a meňte si heslo.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1 Kupujúci môže zrušiť objednávku prostredníctvom:

a) elektronickej pošty zaslaním e-mailu na adresu info@kvetyroyal.com,

b) telefonicky na telefónnom čísle 00421907758327 a súčasne zaslaním e-mailu na adresu podľa písmena a) bodu 5.1,

a to za dodržania nasledovných pevne stanovených podmienok:

a) bezodplatne do 15 minút po potvrdení objednávky tovaru/služby, nie však po potvrdení objednávky tovaru podliehajúceho rýchlej skaze,

5.2 Ak bude objednávka obsahovať tovar podliehajúci rýchlej skaze a súčasťou bude aj tovar, ktorý skaze nepodlieha, bude sa zrušenie objednávky vzťahovať len na tovar, ktorý nepodlieha skaze.

5.3 Kupujúci je povinný pravdivo uviesť v e-maily alebo telefonicky svoje správne meno a priezvisko, správne a presné číslo objednávky, ktorá sa má stornovať, presné označenie/číslo tovaru, presnú e-mailovú adresu a doložiť relevantný doklad o zrealizovaní platby za tovar/službu. V opačnom prípade nemôže byť objednávka zrušená. Odporúčame pre jasnosť, rýchlosť a zrozumiteľnosť nahlasovania povinných údajov využiť e-mailovú komunikáciu.

5.4 Objednávka sa považuje za zrušenú dňom, kedy boli pravdivé, správne a presné údaje o zrušení objednávky preukázateľne doručené predávajúcemu, pri splnení všetkých podmienok vyššie stanovených, a za predpokladu, že predávajúci zrušenie objednávky prijal, akceptoval a potvrdil.

5.5 V prípade, ak bola už súhrnná kúpna cena za tovar/službu uhradená, bude táto suma vrátená späť na účet kupujúceho, a to v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.

5.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od objednávky odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nemôže tovar kupujúcemu dodať,

5.7 Ak sa objednávka skladá z viacerých druhov tovaru, predávajúci má povinnosť doručiť kupujúcemu tovar, ktorý má na sklade. Za tovar, ktorý predávajúci na sklade nemá, môže predávajúci dodať náhradu tovaru podobného zloženia, kvality, tvaru a ceny alebo tovar nedodať.

5.8 V prípade, ak bola už súhrnná kúpna cena za tovar/službu uhradená a súčasne objednaný tovar nemá predávajúci na sklade, bude táto suma alebo časť súhrnnej sumy za nedodaný tovar vrátený späť na účet kupujúceho, a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov/súhrnnej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.4.6 Rezané kvety a všetky produkty a výrobky z rezaných kvetov sú podľa paragrafu 12 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji tovarom podliehajúcim skaze, a preto ho nie je možné vrátiť a ani od objednávky odstúpiť.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Spôsoby platby na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com:

a) TatraPay,

b) CardPay,

c) Platba na dobierku,

d) Platba v hotovosti v predajni Kvety Roayal, Janka Alexyho 13, 841 01 Bratislava

Akceptované sú platobné karty s logom VISA, VISA ELEKTRON, V PAY, MASTERCARD, MAESTRO, DINERS CLUB.

7. DODACIE PODMIENKY

7.1 Spôsoby dodania tovaru:

a) dovoz/donáška tovaru realizovaná predávajúcim na adresu kupujúceho alebo na adresu, ktorá bola kupujúcim uvedená v objednávke,

b) kuriérska služba,

c) prevzatie tovaru kupujúcim priamo v predajni Kvety Royal.

7.2 Dovoz/donáška zadarmo sa vzťahuje na objednávku tovaru v rámci geografického územia Bratislavy, ktorej súhrnná suma prevyšuje sumu 35,00 EUR.

7.3 Mimo geografického územia Bratislavy, maximálne však do 20 km, bude účtovaná doprava 4,90 EUR, za jednu objednávku na jednu adresu.

7.4 Tovar objednaný a súčasne kupujúcim/objednávateľom potvrdený do 15.00 hodiny s miestom doručenia v geografickom území Bratislavy, bude doručený v ten istý deň, a to najneskôr do 20.00 hodiny. Tovar objednaný a súčasne kupujúcim/objednávateľom potvrdený po 15.00 hodine bude vybavený nasledujúci deň po dni potvrdenia objednávky, a to v čase od 9.00 do 20.00 hodiny.

7.5 Tovar objednaný s miestom doručenia mimo geografického územia Bratislavy môže byť doručený nasledujúci pracovný deň po dni potvrdenia objednávky tovaru, najneskôr však do 20.00 hodiny.

7.6 Počas štátnych sviatkov a nedele sa tovar nedoručuje. Tovar bude doručený najbližší pracovný deň nasledujúci po dni štátneho sviatku alebo po dni nedele.

7.7 Tovar sa považuje za doručený aj v prípade, ak kupujúci alebo osoba, ktorá má tovar prevziať nebude prítomná na adrese doručenia, ktorá bola uvedená v objednávkovom formulári a súčasne sa s ňou nebude možné skontaktovať ani telefonicky na telefónnom čísle, ktoré bolo uvedené ako kontaktné telefónne číslo v objednávkovom formulári.

8. ZÁVÄZKY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje:

a) dodať vyobrazený druh tovaru alebo jeho náhradu v rovnakej cene, kvalite a množstve tak, ako bol uvedený v čase objednávky,

b) zabaliť tovar adekvátne druhu a typu tovaru,

c) doručiť tovar podľa stanovených požiadaviek bodu 7 týchto všeobecných obchodných podmienok,

d) stiahnuť z internetovej stránky elektronického obchodu tovar, ktorý nemá predávajúci na sklade alebo ktorý sa vypredal v predajni Kvety Royal,

e) zaslať do 14 pracovných dní od prijatia finančných prostriedkov/súhrnnej kúpnej ceny za tovar na účet predávajúceho, späť na účet kupujúcemu, t.j. na účet, z ktorého bola platba za tovar už zrealizovaná, a to len v prípade, ak je už tovar vypredaný, alebo ak už nemá predávajúci tovar na sklade alebo v predajni,

f) vystaviť za objednaný tovar pokladničný doklad, paragon alebo faktúru,

g) vystaviť preberací protokol k tovaru, ktorý potvrdzuje, že tovar je odoslaný v požadovanej kvalite a množstve, je bezchybný, nevykazuje žiadne známky poškodenia, a to v prípade donášky tovaru na adresu kupujúceho a v prípade osobného prevzatia tovaru v predajni Kvety Royal.

h) nahradiť objednaný tovar iným vhodným, kvalitatívne a cenovo rovnakým tovarom obdobnej farby, vzhľadu a tvaru, a to len v prípade, že tovar uvedený v objednávke je už vypredaný, nie je na sklade predávajúceho a nie je dostupný ani v predajni Kvety Royal.

i) oboznámiť kupujúceho o správnom ošetrovaní, udržovaní, uskladňovaní a minipulácii rezaných a črepníkových kvetov.

9. ZÁVÄZKY KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

a) pravdivo, správne a presne uviesť všetky potrebné údaje v objednávkovom alebo registračnom formulári, najmä: uviesť správne svoje meno a priezvisko, presnú adresu doručenia, telefonický a e-mailový kontakt, presný termín a čas doručenia, prípadne jasne a stručne uviesť iné špeciálne požiadavky potrebné k doručeniu tovaru/služby,

b) zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú sumu v EUR, platnú v deň a hodinu, kedy kupujúci tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com objednal,

c) dôkladne si skontrolovať a následne prevziať objednaný tovar a podpísať preberací protokol k tovaru, ktorý potvrdzuje, že tovar bol prevzatý v požadovanom množstve a kvalite, je bezchybný, nevykazuje žiadne známky poškodenia, zničenia alebo opotrebovania,

d) obratom, pri prevzatí tovaru kontaktovať predávajúceho na telefónne číslo 00421907758327 alebo 00421910860055, a to len v prípade, že tovar vykazuje zjavné známky poškodenia, nie je čerstvý alebo nezodpovedá objednanému vyobrazenému označeniu/číslu tovaru, jeho popisu, kvalite alebo uvedenému množstvu. Kupujúci berie na vedomie, že vyobrazený tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com je len informatívny, nie je vzorový,

e) po prevzatí tovaru podliehajúceho rýchlej skaze (mimo kvetov v boxe, mimo rezaných kvetov, ako je napríklad Amarylis a jemu podobné druhy), zrezať stopky kvetov v ich dolnej časti šikmým rezom, vložiť stopky kvetov do čistej studenej vody (nie však ľadovej), pridať do vody výživu na kvety, ktorá je vždy súčasťou balenia kvetov a kytíc, umiestniť kvety do chladnej miestnosti, nie však do ľadovej, zadymenej alebo veľmi prekúrenej miestnosti a v žiadnom prípade neumiestňovať kvety do tesnej blízkosti, kde sa nachádza ovocie,

f) po prevzatí tovaru, ktorý nepodlieha rýchlej skaze dôkladne skontrolovať doručený tovar, či nevykazuje známky poškodenia, zničenia alebo opotrebovania a či súhlasí množstvo/počet dodaných kusov, s množstvom/počtom objednaných kusov,

g) nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho, prípadné spory alebo vzniknuté nezrovnalosti riešiť najprv s predávajúcim, a to vzájomnou dohodou.

10. PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ

a) za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou/externým prepravcom, prírodnými a živelnými pohromami, haváriou motorového vozidla spôsobenou druhou osobou, alebo nepredvídanými udalosťami, ako je napríklad neprítomnosť kupujúceho alebo tretej osoby, ktorej sa má tovar doručiť, na určenej adrese/mieste odberu tovaru, ktoré bolo uvedené v objednávkovom formulári,

b) za oneskorené dodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo externého dodávateľa tovaru/služby, alebo za iných vopred nepredvídaných prekážoch na strane druhej osoby, nie však predávajúceho,

c) za oneskorené dodanie tovaru, zavinené uvedením nepravdivých, nepresných, nesprávnych alebo neúplných údajov v objednávkovom alebo registračnom formulári,

d) za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou/externým prepravcom, ak poškodenie bolo zjavné už pri preberaní zásielky kupujúcim a kupujúci nereklamoval poškodenie u kuriérskej služby/externého prepravcu,

e) za neodbornú a nesprávnu manipuláciu, ošetrenie a uskladnenie tovaru kupujúcim, čo má za následok akékoľvek znehodnotenie, poškodenie alebo zničenie tovaru, a to napríklad ak ide o vady tovaru vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, mechanickými a chemickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) za vady tovaru vzniknuté neodborným zásahom do tovaru, poškodením vodou, ohňom, statickou a atmosférickou elektrinou, výbuchom plynu, alebo zásahom vyššej moci.

11. REKLAMÁCIA (reklamačný poriadok)

11.1. Reklamácia – reklamačné konanie začína plynúť dňom preukázateľného prijatia reklamácie predávajúcim a končí dňom preukázateľného odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Reklamácia sa vybavuje najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

11.2 Reklamácie tovaru sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 a o svojich právach podľa § ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

11.3 Spôsob vybavovania reklamácie:

a) telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 – 15.00 hodiny na telefónnom čísle 00421907758327 alebo 00421910860055, za podmienky, že všetky údaje, potrebné k reklamácii budú následne písomne doručené predávajúcemu,

b) e-mailom na adrese: info@kvetyroyal.com,

c) poštou na adrese: Milan,s.r.o., Bagarova 24, 841 01 Bratislava,

d) osobne v predajni Kvety Royal, na adrese Janka Alexyho 13, 841 01 Bratislava.

11.4 Pri podaní reklamácie je kupujúci povinný preukázať doklad, že tovar bol kúpený na internetovom obchode elektronického obchodu www.kvetyroyal.com alebo v predajni Kvety Royal a súčasne musí uviesť správne označenie tovaru, číslo objednávky, ktorou bol reklamovaný tovar objednaný.

11.5 O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od preukázateľného doručenia reklamácie, a to mailom alebo písomne poštou na adresu kupujúceho.

11.6 Oprávnená reklamácia bude vybavená na náklady predávajúceho, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamácie.

11.7 Predávajúci nemá povinnosť vydať náhradný tovar do dňa, kedy sa vybaví reklamácia.

11.8 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný po ukončení reklamačného konania zaslaním reklamačného protokolu e-mailom alebo doporučene poštou na adresu kupujúceho.

11.9 Predávajúci nemá povinnosť vydať náhradný tovar do dňa, kedy sa vybaví reklamácia.O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný po ukončení reklamačného konania zaslaním reklamačného protokolu e-mailom alebo doporučene poštou na adresu kupujúceho.

11.10 V prípade, že bude reklamácia zo strany predávajúceho uznaná, predávajúci má povinnosť dodať kupujúcemu na vlastné náklady opravený alebo nový tovar alebo vrátiť kupujúcemu plnú výšku sumy za reklamovaný tovar.

11.11 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

11.12 Na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim je možný aj iný spôsob vyporiadania reklamácie tovaru. Predávajúci a kupujúci môžu túto skutočnosť potvrdiť aj písomne.

11.13 Reklamácia nebude uznaná, ak:

a) kupujúci neuvedie v objednávkovom formulári ani jeden kontaktný údaj na príjemcu tovaru, alebo uvedie nepravdivé adresné a osobné údaje, kedy môže nastať situácia nedoručenia tovaru,

b) kupujúci zaobchádzal s tovarom spôsobom, ktorý nezodpovedá bežnému používaniu, ošetrovaniu, manipulácii a uskladneniu tovaru, viď. bod číslo 10 písmeno e) a f) týchto všeobecných obchodných podmienok,

c) pri tovare podliehajúcemu rýchlej skaze s výnimkou črepníkových rastlín nedoručí kupujúci tovar do 24 hodín od preukázateľného prevzatia tovaru do predajne Kvety Royal, ulica Janka Alexyho 13, 841 01 Bratislava, na obhliadku tovaru, na základe čoho je možné relevantne určiť oprávnenosť reklamácie.

12. ZÁRUKA

12.1 Na každý predávaný tovar na internetovej stránke elektronického obchodu Kvetyroyal.com, pokiaľ nejde o tovar podliehajúci rýchlej skaze, sa podľa paragrafu 619 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzťahuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.

12.2 Dĺžku záruky u rezaných kvetov Občiansky zákonník nešpecifikuje a rezané kvety a kytice z rezaných kvetov patria pod tovar podliehajúci rýchlej skaze. Na rezané kvety, kytice z rezaných kvetov, aranžmány z rezaných kvetov, vence z rezaných kvetov, ikebany z rezaných kvetov, žardiniéry z rezaných kvetov a kvety v boxe poskytujeme 24 hodinovú záruku čerstvosti odo dňa ich preukázateľného doručenia. Na črepníkové rastliny poskytujeme záruku 5 dní.

12.3 Záručná doba začína plynúť v deň a v hodinu preukázateľného doručenia tovaru kupujúcemu, a to na adresu, ktorá bola kupujúcim uvedená v objednávke. Kupujúci alebo osoba, ktorej sa má tovar doručiť písomne potvrdí v preberacom protokole alebo v dodacom liste že tovar osobne prevzala, s uvedením presného dátumu a hodiny prevzatia tovaru.

12.4 Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol kupujúcim zničený z dôvodu neodborného a nešetrného zaobchádzania, nesprávneho používania, nesprávnej manipulácie alebo nesprávneho ošetrovania tovaru. Pri rezaných kvetoch ide hlavne o nezrezanie stopky, držanie rezaného alebo črepníkového kvetu v horúcich alebo mrazivých teplotách, preliatie, či vysušenie rastliny, jej umiestnenie na nevhodné stanovište, rýchly presun rezaného kvetu alebo črepníkovej rastliny z chladu do zimy a opačne.

12.5 Ak dôjde k výmene/nahradeniu tovaru, začne plynúť záručná doba znova odo dňa preukázateľného prevzatia nového tovaru.

13. DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

13.1 Farebnosť a/alebo vzhľad všetkého ponúkaného tovaru a tiež tovaru podliehajúceho rýchlej skaze sa môže mierne odlišovať od vyobrazenia na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com, už aj vzhľadom na individuálne nastavenia jednotlivých typov monitorov/obrazoviek, s prihliadnutím na pôsobenie denného alebo nočného svetla dopadajúceho na monitory/obrazovky, alebo pôsobením slnečného žiarenia vo voľnom priestranstve, teda na rôznych vnútorných alebo vonkajších miestach, kde kupujúci realizuje svoju objednávku.

13.2 V rámci realizácie objednávky, teda pri aranžovaní tovaru podliehajúceho rýchlej skaze si predávajúci vyhradzuje právo nahradiť rezaný kvet iným farebne a druhovo obdobným rezaným kvetom, a to v prípade, ak vyobrazený rezaný kvet nie je dostupný na sklade predávajúceho. V takomto prípade musí byť zachovaná približná farebnosť alebo druh rezaného kvetu.

13.3 Vyobrazenie darčekových predmetov (plyšové hračky, ozdoby na špajle, darčekové nalepovačky, korálky, kartičky, mašle, stuhy, vína, bonboniery, krekry, keksy, tyčinky, čokolády, cukríky, lízatka a iné drobné cukrovinky alebo iný drobný konzumný tovar) je len orientačné a môže byť nahradené obdobným druhom tovaru podobného vzhľadu a rovnakej ceny.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Všetky ostatné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., najmä paragrafom 619, ďalej Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, platnými v čase uzatvorenia objednávky.

14.2 V prípade sporu sa odporúča zvoliť riešenie formou vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

14.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com.

14.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom vyplnenia a potvrdenia objednávky kupujúcim s potvrdeným súhlasom, že kupujúci si všeobecné obchodné podmienky komplexne a riadne prečítal, porozumel im a bez výhrad s nimi súhlasí, na znak čoho elektronickú objednávku potvrdil a odoslal.

15 Ochrana osobných údajov

15.1 Predávajúci sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje kupujúceho uvedené v objednávke alebo pri registrácii tretím osobám, neukladať žiadne osobné údaje kupujúceho a súčasne prehlasuje, že všetky osobné údaje budú po zrealizovaní objednávky natrvalo vymazané.

15.2. Kupujúci súhlasí s poskytnutím osobných údajov za účelom objednania tovaru/služby pri objednaní tovaru/služby alebo pri reklamácii tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovej stránke elektronického obchodu www.kvetyroyal.com.

15.3 Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, a to do vybavenia objednávky, t.j. do doby doručenia tovaru na adresu stanovenú v objednávke.

15.4 Kupujúci vyhlasuje, že poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom objednania tovaru/služby a ďalšej komunikácie s predávajúcim. Bez ich poskytnutia nemôže predávajúci dodať tovaru/službu kupujúcemu.

15.5. Ihneď po zrealizovaní objednávky sú všetky osobné údaje kupujúceho z internetovej stránky www.kvetyroyal.com bezpečne vymazané.

Pridanie textu

     ikona_logo_146x146.png

Obchodné podmienky sú platné od 1.12. 2017 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.